Parafialny Konkurs Czytelniczy

      Brak komentarzy do Parafialny Konkurs Czytelniczy

CELE KONKURSU:

REGULAMIN PARAFIALNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PARAFIAN
„KSIĄŻKI, KTÓRE NAS ŁĄCZĄ”

• Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci młodzieży, nauczycieli i parafian
• Promowanie literatury dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, parafian i obcowania z książką poprzez kontakt z biblioteką.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są:
• Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Opieki w Załużu.
• Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

2. Zakres tematyczny obejmuje znajomość treści następujących książek:

• „Przestrogi dla Polaków. Myśli na każdy dzień”- Stefan Wyszyński
• Miłość i sprawiedliwość społeczna”- Stefan Wyszyński
• „Kazania świętokrzyskie (1974-1976)- Stefan Wyszyński
II. •Warunki konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas: VI, VII, VIII SSPz OPw Załużu, a także nauczycieli i parafian.
2. Wychowawca ww. klas może zgłosić dwóch uczestników konkursu.
3. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest przesłanie przez szkołę wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów
wg podanych wzorów (załączniki nr 1, 2) na adres :

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Opieki ,Załuże 208, 37-600 Lubaczów
Konkurs czytelniczy „Książki, które nas łączą”

4. Zgłoszenia należy przesłać do dn. 31.03.2023r.

III. Organizacja konkursu

1. Konkurs odbędzie się dn. 04.04.2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Załużu
2. Przewidywany czas trwania konkursu: godz. 11.00-13.00.
3. Każda osoba otrzyma wydzielone miejsce w ilości odpowiadającej deklarowanej wcześniej liczbie.

4. Uczestnicy i widzowie konkursu wraz z opiekunami docierają na miejsce imprezy
we własnym zakresie. Ze względów organizacyjnych ważne jest dotarcie na miejsce kilka minut wcześniej.
5. Przebieg:
• Do konkursu przystępuje dziesiątka uczestników, którzy zajmują miejsca zgodnie z wylosowanym wcześniej numerem.
• Konkurs ma formę ustną. Uczestnicy odpowiadają na pytania otwarte związane ze wskazaną literaturą.
• Czas do namysłu i rozpoczęcia odpowiedzi wynosi 3 sekundy.
• Na każdym stanowisku widnieją trzy zielone kartki oznaczające tzw. szanse. Zła odpowiedź lub brak odpowiedzi po upływie ustalonego czasu –to utrata szansy, czyli strata zielonej kartki.
• W przypadku złej odpowiedzi prowadzący podaje poprawną.
• Decyzja prowadzącego jest jednoznaczna, ostateczna i wiążąca dla uczestników.
Etapy konkursu I etap
Uczestnicy mają po trzy szanse. Każdemu uczestnikowi prowadzący zadaje dwa pytania. Za jedną złą odpowiedź lub jej brak – zawodnik traci jedną szansę. Dwa błędy eliminują uczestnika z gry.
Ci, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie, przechodzą dalej.

II etap
W tym etapie każdy z uczestników ma tyle szans, ile wyniósł z I etapu, czyli co najmniej dwie. Uczestnicy, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, wskazują zawodnika do następnego pytania. Prowadzący rozpoczyna zadawanie pytań od pierwszego w kolejności zawodnika.
• Jeśli nie udzielił on dobrej odpowiedzi, traci jedną szansę, a prowadzący zadaje kolejno następne pytania kolejnym uczestnikom tak długo, aż padnie poprawna odpowiedź.
• Jeżeli wskazany uczeń nie odpowie poprawnie – traci jedną szansę, a wskazuje nadal uczeń, który ostatni udzielił prawidłowej odpowiedzi.
• II etap trwa do chwili, kiedy w turnieju pozostaje trzech graczy. Uczestnicy ci zdobywają tytuł finalisty konkursu.

IV. Postanowienia końcowe

1. W konkursie przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Parafia Załuże.
5. Szczegółowych informacji udziela ks. Tadeusz Maciejko- tadmaciejko@interia.pl, tel. 509739634

Załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA
KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI, VII, VIII „KSIĄŻKI, KTÓRE NAS ŁĄCZĄ”

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

…………………………………………..…………………………………………………….….

2. PEŁNA NAZWA I ADRES SZKOŁY

…………………………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………………………………

3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA UCZNIA

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….
Podpis dyrektora

Załącznik nr 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko ucznia )

uczestnika Parafialnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas VI, VII, VIII „Książki, które nas łączą” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu, umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.

.…………………………………………………………………… (data i czytelny podpis rodzic